Colin Maclaurin
 • Panopticum - strona główna
 • Obliczanie liczby π

 • Wzór Maclaurina


  Szkocki matematyk Colin Maclaurin (1698 - 1746) użył tego wzoru, stanowiącego szczególny przypadek wzoru Taylora, w swoim dużym dziele (2 tomy, 763 stron) "Treatise of fluxions", opublikowanym w 1742r.

  Jeżeli funkcja f(x) ma w przedziale [0,x] wszystkie pochodne, to:

  f(x) = f(0)  +   
  f'(0)
  1!
  . x  +  
  f''(0)
  2!
  . x2  +  
  f'''(0)
  3!
  . x3  +   . . .

  Wzór ten stosuje się przede wszystkim dla funkcji, których kolejnymi pochodnymi (w szczególności pochodnymi w punkcie x=0) rządzi prosta prawidłowość.

  Przykładowo pierwsza pochodna funkcji  f(x) = sinx  to:   (sinx)' = cosx. Wartość tej pochodnej w punkcie x=0 będzie wynosiła: f'(0) = 1  (bo cos(0) = 1).
  Pierwsza pochodna funkcji  g(x) = cosx  to: (cosx)' = -sinx a wartość tej pochodnej dla x=0 wyniesie g'(0) = 0  (bo -sin(0)=0).
  Kolejne pochodne funkcji f(x) = sinx będą zatem wynosić:
  2. pochodna:    (sinx)'' = (cosx)' = -sinx
  3. pochodna:    (sinx)''' = (cosx)'' = (-sinx)' = -cosx
  4. pochodna:    (sinx)'''' = (cosx)''' = (-sinx)'' = (-cosx)' = sinx
  5. pochodna:    (sinx)''''' = (cosx)'''' = (-sinx)''' = (-cosx)'' = (sinx)' = cosx

  W punkcie x=0 (kąt równy zeru) wartości pochodnych funkcji f(x) = sinx będą się więc zmieniały cyklicznie:

  f'(0) = 1 (cos0 = 1),    f''(0) = 0,    f'''(0) = -1,    f''''(0) = 0,    f'''''(0) = 1,   itd.

  Wykorzystując wzór Maclaurina możemy więc zapisać (pozostaje tutaj tylko co drugi wyraz szeregu, bo wszystkie pochodne rzędu parzystego są równe zeru):

  sinx  =  
  x
  1!
    -  
  x3
  3!
    +  
  x5
  5!
    -  
  x7
  7!
    +  
  x9
  9!
    -  
  x11
  11!
    +   . . .

  (wartość x oczywiście w mierze łukowej kąta, czyli w radianach)

  W podobny sposób, w formie szeregów, można przedstawić wiele innych funkcji. Najłatwiej jest to chyba zrobić z funkcją:
  f(x) = ex   gdzie: e - podstawa logarytmów naturalnych,

  gdyż pochodna tej funkcji jest jej równa: (ex)' = ex , a wszystkie pochodne dla x = 0 są równe jedności ( e0 = 1 ).
  Wyrażenie ex można więc przedstawić w formie szeregu:
  ex  =   1  +  
  x1
  1!
    +  
  x2
  2!
    +  
  x3
  3!
    +  
  x4
  4!
    +  
  x5
  5!
    +   . . .


  Ten ostatni szereg może nam posłużyć do wyznaczania wartości liczby e z dowolną dokładnością ( podstawiamy x = 1 ):
  e  =   1  +  
  1
  1!
    +  
  1
  2!
    +  
  1
  3!
    +  
  1
  4!
    +  
  1
  5!
    +   . . .